||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie i ponownego jego przeprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 72/2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie i ponownego jego przeprowadzenia

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 8 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie wszczęty na podstawie zarządzenia nr 55/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie oraz zarządzam ponowne przeprowadzenia postepowania konkursowego.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Świerczów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz     

 


 

 

Załącznik

do Zarządzenia

Wójta Gminy Świerczów

Nr 72/2019 z dnia 26.06.2019 r.


 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 


 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ŚWIERCZOWIE


 

 


 

Organ prowadzący szkołę : Gmina Świerczów


 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa w Świerczowie

 ul. Brzeska 28 , 46-112 Świerczów

 

Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), oraz Rozporządzeniem - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola , publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017r. poz. 1587)

 

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo ,

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej:

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U z 2018r.poz. 996 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276,ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.).

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-11 niniejszego ogłoszenia.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki oraz zespołu publicznych szkół może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust.4 pkt 1- 4 niniejszego ogłoszenia.

 

5. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły może również przystąpić:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,

 

lub

 

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)

 

- spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko\kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

6. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Świerczowie ,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

5) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1 do ogłoszenia,

10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne -zał. nr 2 do ogłoszenia,

11) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - zał.nr 3 do ogłoszenia

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r.poz.1458 z późn. zm.), - zał. nr 4 do ogłoszenia

13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.- zał. nr 5 do ogłoszenia,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - zał. nr 6 do ogłoszenia,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - zał. nr 7 do ogłoszenia,

16) oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły dotyczącą przetwarzania danych osobowych”*- zał.nr 8 do ogłoszenia,

17) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zał.nr 9 do ogłoszenia,

18) oświadczenie ,że osoba nie była karana karą porządkową, o której mowa w art.108 kary porządkowe ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy ( tj. Dz.U z 2018r. poz. 917 z późn. zm), - zał. nr 10 do ogłoszenia,

19) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata–zał. nr 11 do ogłoszenia.

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

*„Informacja dla osób ubiegających się na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail biuro@centrumcyfryzacji.pl

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania   w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie”.

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

 

7. Oferty należy:

Składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów , ul. Brzeska 48, w sekretariacie (pok.nr 2 ) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48 , 46 – 112 Świerczów /sekretariat/ w terminie do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 15.00 , w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy), z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie”, o terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia (wpływu) oferty .

8. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej zgodnie z § 1 ust 2 pkt 5 lit.b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 , poz. 1587).

Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

9. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świerczów.

10. Oferty złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

11. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego powiadomi na piśmie kandydatów przewodniczący komisji konkursowej.

 

DOCZałącznik nr 1.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
DOCZałącznik nr 3.doc
DOCZałącznik nr 4.doc
DOCZałącznik nr 5.doc
DOCZałącznik nr 6.doc
DOCZałącznik nr 7.doc
DOCZałącznik nr 8.doc
DOCZałącznik nr 9.doc
DOCZałącznik nr 10.doc
DOCZałącznik nr 11.doc