||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 71 / 2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Zarządzenie Nr 71 / 2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 25 czerwca 2019 roku

 

 

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w związku z zarządzeniem nr 59/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Świerczów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy   

Barbara Bednarz
 


Załącznik nr 1 do zarządzenia

Nr 71 /2019z dnia 25 czerwca 2019 r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.z2014 r. poz. 1490 ze zm.)

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 23 maja 2019 r.

 

 

 

L.p.

 

 

Miejscowość

położenie

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

(ha)

 

 

KW

 

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

 

 

 

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

 

 

Wadium

(zł)

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Miodary

 

 

 

Bielice

 

 

 

Bielice

 

 

 

Zbica

 

 

 

72

 

 

 

259/6

 

 

 

151

 

 

 

38/1, 38/2,

39/1, 39/2.

 

 

55

 

 

 

 

0.2900

 

 

 

0.3800

 

 

 

0.1500

 

 

 

1.0800

 

 

 

0.2000

 

 

 

 

OP1U/000

56043/0

 

 

OP1U/000

79754/4

 

 

OP1U/000

78353/6

 

 

OP1U/000

78353/6

 

 

OP1U/000

78354/3

 

 

 

Użytek rolny.Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

 

 

8.5000 dt

 

 

 

1.3300 dt

 

 

 

0.2250 dt

 

 

 

2.1600 dt

 

 

 

0.4000 dt

 

 

 

 

90.00 zł

 

 

 

14.00 zł

 

 

 

2.00 zł

 

 

 

20.00 zł

 

 

 

4.00 zł

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu29 lipca 2019 r. w godz. od 1000 do12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

Wójt Gminy     

Barbara Bednarz

 

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,w dt żyta.

2.Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w terminie: do 28 lutego,do 30 września każdego roku z zastrzeżeniem, iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniuumowy .

5.W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.