||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie dot. świadczenia wychowawczego 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.924) dalej ustawą, świadczenie wychowawcze (500+) od dnia 01.07.2019 r. będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) należy składać na okres zasiłkowy od 01.07.2019 r. do 31.05.2021r.

Rodzic lub opiekun prawny składa 1 wniosek o ustalenie świadczeń na wszystkie uprawnione dzieci, na okres od 01.07.2019 r. do 31.05.2021r.

Jeżeli Wnioskodawca bądź drugi rodzic dziecka, pobiera 500+ na drugie i kolejne dziecko - świadczenie przyznane do 30.09.2019 r. we wniosku składanym 01.lipca br. podaje wszystkie uprawnione dzieci. Bieżące świadczenia, które są aktualnie realizowane ulegają automatycznemu przedłużeniu zgodnie z przepisem ustawy.

 

Zgodnie z ustawą nabycie uprawnień doświadczeń nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację na adres e-mail, jeżeli poda adres we wniosku o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka Nie odebrana informacja pozostaje w aktach, nie powoduje wstrzymania wypłaty przysługującego świadczenia.

Ważne dla osób pracujących za granicą:jeżeli członek rodziny lub drugi rodzic dziecka odprowadza składki ubezpieczenie emerytalne w systemie prowadzonej działalności lub w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego lub ma przyznane uprawnienie do świadczeń emerytalno-rentowych za granicą w składanym wniosku należy zaznaczyć tę informację (przebywa/nie przebywa za granicą) oraz uzupełnić dane dotyczące osoby przebywającej za granicą. Świadczenie wychowawcze podlega koordynacji, wniosek przekazywany jest do Wojewody Opolskiego.

 

Świadczenie Dobry Start (300+) Wyprawka szkolna na każde dziecko w wysokości 300 zł, które uczy się w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 do ukończenia 20 roku życia. W przypadku osób uczących się z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia .

Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na dzieci ,jeżeli dochód na na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia dnia 28 listopada 2003 r. nie przekracza kwoty 674 zł na osobę w rodzinie lub kwoty 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko ligitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres zasiłkowy 01.11.2019 do 31.10.2020 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego :jeżeli osoba uprawniona do alimentów nie otrzymuje zasadzonych na dzieci alimentów ,pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalegającego z alimentami a egzekucja okazała się bezskuteczna przez dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Ponadto dochód na osobę w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia z dnia 7 września 2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie. Okres zasiłkowy 01.10.2019 do 30.09.2020 r.

 

 

 

 

Terminy przyjmowania wniosków na okres zasiłkowe

oraz terminy na rozpatrzenie wniosku na okres zasiłkowy

(wydanie decyzji,wypłata świadczeń)

 

Miesiąc złożenia wniosku

Świadczenie wychowawcze 500+

okres zasiłkowy 2019/2021

 

Fundusz alimentacyjny

okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia rodzinne

okres zasiłkowy

2019/2020

Świadczenie „Dobry Start”

300+

 

Lipiec 2019r.

tylko wnioski (elektroniczne)

 

do 31 października 2019 r.

do 31 październik 2019 r

do 30 listopada 2019 r

do 30 września 2019 r.

 

Sierpień 2019 r.

do 31 października 2019 r.

do 31 październik 2019 r

do 30 listopada 2019 r

do 30 września 2019 r.

Wrzesień 2019 r.

do 30 listopada 2019 r.

do 30 listopada 2019 r.

 

do 31 grudnia 2019 r.

W terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Październik 2019r

do 31 grudnia 2019 r.

(świadczenie za okres od 01.07.2019r. -31.10.2019r. nie przysługuje)

do 31 grudnia 2019 r.

Do 31 grudnia 2019 r.

W terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia

Listopad 2019 r.

do 31 stycznia 2020 r.

(świadczenie za okres od 01.07.2019r. -31.10.2019r. nie przysługuje)

do 31 styczeń 2020 r.

(za m-c 10.2019 r. świadczenie nie przysługuje)

do 29 lutego 2020 r.

 

W terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia

Grudzień 2019 r.

do 29 lutego 2020 r.

(świadczenie za okres od 01.07.2019r. -30.11.2019r. nie przysługuje)

do 29 lutego 2020 r.

(za m-c 10.2019 oraz 11.2019 r. świadczenie nie przysługuje)

do 29 lutego 2020 r.

(za m-c 11.2019 r. świadczenie nie przysługuje)

Zgodnie z § 28 rozporządzenia z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

Dobry start” wniosek zostaje bez rozpatrzenia. Świadczenie nie przysługuje

Styczeń 2020 r.

do 29 lutego 2020 r.

(świadczenie za okres od 01.07.2019r. -31.12..2019r. nie przysługuje)

do 29 lutego 2020 r.(za

m-c (10.2019r. -11..2019r. Oraz 12 .2019 r. świadczenie nie przysługuje)

Zgodnie a art.35 § 3 KPA 30 dni

Zgodnie z § 28 rozporządzenia z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

Dobry start” wniosek zostaje bez rozpatrzenia. Świadczenie nie przysługuje