||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 69 / 2019
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 18 czerwca 2019 roku

 

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 25 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka 278/3 w obrębie Bąkowice stanowiące własność mienia Gminy Świerczów zarządzam co następuje.

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 

L.p.

 

Obręb
ewidencyjny,
miejscowość

 

Nr
działki

 

Pow.
(ha)

 

Księga
Wieczysta

 

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości

 

 

Forma
oddania

 

Cena
nieruchomości
netto

 

1.

 

Bąkowice

 

 

278/3

 

 

0.4700 ha

OP1U/000

54234/2

 

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi. B/RL– tereny o niskiej klasie bonitacyjnej gruntów i wysokich walorach krajobrazowych, korzystny dla realizacji dolesień.

 

Nieruchomość bez obciążeń i
zobowiązań.

 

Sprzedaż - przetarg nieograniczony

 

 

12 000.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 02 sierpnia 2019 r.

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz