||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 68 / 2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 18 czerwca 2019 roku

 

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 25 ust. 1, 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka 158/8 w obrębie Bąkowice stanowiące własność mienia Gminy Świerczów zarządzam co następuje.

 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 

L.p.

 

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

 

Nr

działki

 

Pow.

(ha)

 

Księga

Wieczysta

 

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

 

 

Forma

oddania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

1.

 

Bąkowice

 

 

158/8

 

 

0.0600 ha

OP1U/000

53135/1

Działka niezabudowana, z

dostępem do drogi.

A/MR – tereny zabudowy

zagrodowej i mieszkaniowej

jednorodzinnej.

Nieruchomość bez obciążeń

i zobowiązań.

 

Sprzedaż działki

bezprzetargowa na rzecz właścicieli działki przyległej nr 158/7 ob. Bąkowice w

celu poprawy warunków

zagospodarowania

nieruchomości

przyległej. Zbywana

nieruchomość nie może

być zagospodarowana

jako odrębna nieruchomość.

 

16 000.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 02 sierpnia 2019 r.

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz