||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 67 / 2019
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 18 czerwca 2019 roku

 

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 506) w związku z art. 25 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka 500/1 w obrębie Świerczów stanowiące własność mienia Gminy Świerczów zarządzam co następuje.

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

L.p.

 

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

 

Nr

działki

 

Pow.

(ha)

 

Księga

Wieczysta

 

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

 

 

Forma

oddania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

1.

 

Świerczów

 

 

500/1

 

 

0.0849 ha

OP1U/000

42313/3

Działka niezabudowana, z

dostępem do drogi.

A/MW – tereny zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej i w

części 13.6 MU zabudowa

mieszkaniowo usługowa, zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość bez obciążeń i

zobowiązań.

 

 

 

Sprzedaż - przetarg

nieograniczony

 

 

 

30 000.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 02 sierpnia 2019 r.

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz