||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja dla Rodziców w sprawie sieci szkół

Świerczów, 13.06.2019r.

Informacja dla rodziców

 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wprowadzono stopniowe wygaszanie gimnazjów i powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych. Również Gmina Świerczów musiała się zmierzyć z tym zadaniem i na nowo poukładać swój system oświaty.

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy Świerczów podjęła uchwałę o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. W niniejszej uchwale ustalono m.in. plan sieci szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej w Bąkowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i także granice ich obwodów, oraz powstanie ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Świerczowie przekształconej z dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Świerczowie i granice jej obwodu od dnia 1 września 2019r.

Jednak ta uchwała nie załatwiała wszystkiego i w związku z faktem iż, poprzednia Rada Gminy nie dokończyła procesu likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nowo wybrana Rada Gminy musiała pochylić się nad tym problemem ponownie. W miesiącu styczniu br. przedstawiono Radze Gminy analizę sytuacji gminnej oświaty podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy debatowano nad rozwiązaniem tej kwestii, uwzględniając zarówno względy ekonomiczne, demograficzne jak i społeczne.

Mając na względzie powyższe, jako Wójt Gminy zaproponowałam nowo wybranej Radzie Gminy rozważenie zaniechania zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie i zarekomendowałam nowe rozwiązanie polegające na utworzeniu Szkoły Podstawowej w Świerczowie o pełnej strukturze z dodatkową lokalizacją zajęć w Dąbrowie (dla klas I-III) oraz filią w Bąkowicach o strukturze klas I-III. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na znaczne obniżenie obecnych kosztów gminnej oświaty o co najmniej 200 tys. zł rocznie (zmniejszenie 1-go stanowiska dyrektora i 1-go stanowiska sekretarki).

Przeprowadzone w dniach 23-25 stycznia 2019 r. konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie również potwierdziły, iż mieszkańcy nie są za likwidacją ww. szkół.

Jednakże w dniu 29 stycznia 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Świerczów, na której radni przedstawili nieco inne rozwiązanie i podjęli uchwałę nr V/34/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świerczowie w celu utworzenia dwóch filii.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przedmiotowa uchwała została przekazana do zaopiniowania Opolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym działającym na terenie naszej gminy. Związki zawodowe przedmiotową uchwałę zaopiniowały pozytywnie natomiast Opolski Kurator Oświaty postanowieniami z dnia 28 lutego 2019 r. negatywnie zaopiniował zarówno zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świerczowie w szkolę z dwoma filiami jak i zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach i Dąbrowie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami opinia kuratora oświaty jest wiążąca, tak więc w związku powyższymi postanowieniami od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Świerczów funkcjonować będą 3 szkoły podstawowe o pełnej strukturze klas I-VIII tj. Szkoła Podstawowa w Bąkowicach, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie oraz Szkoła Podstawowa w Świerczowie (powstała z dniem 1 września 2019r. z przekształconego Gimnazjum).

W toku dalszego procedowania przedmiotowej reformy oświatowej Rada Gminy Świerczów była zobligowana na podstawie art. 39 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe podjąć nową uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

W związku z uchwałą Rady Gminy Świerczów w dniu 28 marca 2019 r. nr VII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2019 roku, dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynać będą naukę w klasie I uczęszczać będą do poszczególnych szkół podstawowych:

 

Nazwa szkoły

Granice obwodu szkoły

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

Bąkowice, Bielice, Gola, Grodziec, Wężowice

oraz przysiółki: Jaźwinka, Lipa, Skórze

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Osiek, Pieczyska, Starościn, Zbica

oraz przysiółki: Górzyna, Mała Kolonia, Oziąbel, Wołcz, Zawada, Zorzów

Szkoła Podstawowa w Świerczowie

Biestrzykowice, Miejsce, Miodary, Świerczów

oraz przysiółki: Grabówka, Kuźnice, Przygorzele, Zielony Las.

 


 

 

Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczały do klas II-VI i klasy VIII pozostają w dotychczasowych szkołach (obwody dotychczasowych szkół).

 

Dzieci (z terenu całej Gminy) , które w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczały do klasy VII obowiązek szkolny z dniem 1 września 2019r. realizować będą w Szkole Podstawowej w Świerczowie. Niniejsze jest konsekwencją uchwały nr VIII/62/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2019r.


 

Ww. przypadkach dowozy szkolne będą zapewnione przez Gminę Świerczów.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz