||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

ZARZĄDZENIE NR 66/2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 65/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach w §1 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

8) Aneta Garkut - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek,”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Świerczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz