||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 maja 2019 r. W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53 / 2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 21 maja 2019 r.

 

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz zarządzenia nr 46/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. lokalu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

 

 

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz


 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

nr 53 /2019 z dnia 21 maja 2019 r


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.)


o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony


na dzierżawę niżej wymienionego lokalu użytkowego na okres do 3 lat stanowiącego własność gminy Świerczów, umieszczonego w wykazie i podanego do publicznej wiadomości w dniu 18 kwietnia 2019 r.

L.p. Miejscowość Adres

Pow. lokalu

w m2

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości
Forma
oddania

Stawka
wywoławcza
czynszu netto.
(do wylicytowanej stawki
zostanie doliczony VAT)

Wadium

 

1. Świerczów ul. Opolska 9 35.20 Lokal handlowo - użytkowy.
Bez obciążeń
i zobowiązań
przetarg 8.91 zł/m2 60.00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu

w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest

w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu

3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

Wójt Gminy
Barbara Bednarz


 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu za dzierżawiony lokal, ustalony w przetargu.

2. Stawka czynszu ustalona w przetargu z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego

ulega waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4. Czynsz za lokal płatny jest miesięcznie wraz mediami po podpisaniu umowy .

5. W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu, Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.