||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 23/2019r. Wójta Gminy Świerczów z dnia 20 maja 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Świerczów

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 20 maja 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Świerczów

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu Wójta Gminy Świerczów nr 17/2019 z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Świerczów zmienia się treść ogłoszenia o naborze stanowiącego załącznik do zarządzenia:

  1. zmienia się ust.7 w punkcie IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia, który otrzymuje brzmienie: „7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 2 do ogłoszenia)”,
  2. załącznik nr 2 do ogłoszenia otrzymuje brzmienie do niniejszego zarządzenia,
  3. zmienia się punkt VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych, który otrzymuje brzmienie: „VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2019 r. do godz. 15:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat pok. nr 2,

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48;

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy Świerczów”.”

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerczowie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

 

DOCzalacznik-2 NOWE.doc