||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 25.04.2019 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny są następujące:

  • 11 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5;
  • 6 zł od każdego następnego mieszkańca;

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

  • 19 zł od jednego mieszkańca;

 Opłatę uiszcza się do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni* na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerczów 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017, w kasie Urzędu lub u inkasenta w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.

Nowe deklaracje należy składać w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

* Nowa stawka obowiązuje od miesiąca czerwca z terminem płatności 10.07.2019 r.