||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 52 /2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ni

ZARZĄDZENIE Nr 52 /2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 14 maja 2019 r.

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów , w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do zarządzenia w opisie do udziału w przetargu. „Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 20.05.2019 r.”

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, na stronie internetowej Gminy Świerczów oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Świerczów i wymienionych sołectwach.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz