||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48 / 2019

 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

 W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XV/103/2008 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

 

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy Świerczów.

 2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 

Wójt Gminy

 Barbara Bednarz

 


 Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 Nr 48 /2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 26 lutego 2019 roku.

 

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości

netto

1.

Miodary

57/1

6.4600

OP1U/000

 66185/0

 Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.

 B/AG – tereny aktywizacji

 gospodarczej

 Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

 

 Sprzedaż - przetarg nieograniczony

 

 

 

867 000.00 zł

 

 Do wylicytowanej

 sumy zostanie

 doliczony VAT

 

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 28.06.2019 r. na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy

 Barbara Bednarz