||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 46 / 2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 kwietnia 2019 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

Zarządzenie Nr  46  / 2019
Wójta Gminy Świerczów
z dnia  18  kwietnia  2019 roku

 

       W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506),  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 
Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje:


§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat tj.

 

 

L.p.

 

 

 

Miejscowość

 

Adres

 

Pow. lokalu

 

Opis nieruchomości:

przeznaczenie, obciążenie nieruchomości

 

 

Forma Oddania

 

Stawka wywoławcza czynszu

 

1.

 

 

Świerczów

 

 

 

ul. Opolska 9

 

 

 

35.20 m2

 

 

 

 

Lokal handlowo – usługowy.

Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Przetarg

 

 

 

8.91 zł

Do wylicytowanej sumy będzie doliczony VAT.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu ustalonego w przetargu.
2.  Stawka czynszu za przedmiot wynajmu ulega waloryzacji  corocznie.
3.  Wynajmujący powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.
4.  Czynsz wraz z mediami  płatny jest miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.  
5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu wynajmujący naliczy odsetki ustawowe.