||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45 / 2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 45 / 2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  18 kwietnia 2019 r.


W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w związku z zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Świerczów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

 

Wójt Gminy

Barbara Bednarz

 

 


 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Nr 45 /2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r

 


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony


na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 26 lutego 2019 r.

 

 

L.p.

 

 

 

Miejscowość

położenie

 

 

Nr działki

 

 

 

 

Pow.

(ha)

 

 

 

KW

 

 

Opis nieruchomości:

przeznaczenie, obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

 

 

 

 

 

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

 

 

 

 

Wadium

(zł)

 

 


1.

 


2.

 


3.

 

 

 


Zbica

 


Miodary

 


Miodary

 

84/3

 


64/1

 


259/6

 

 

0.3536

 


3.5600

 


0.3800


64338

 


66185

 


OP1U/000

79754/4


Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań


Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań


Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

 

0.7000 dt

 


8.4600 dt

 


1.3300 dt

 

7.00 zł

 


14.00 zł

 


90.00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 20.04.2019 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

Wójt Gminy

Barbara Bednarz

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:


1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu, w dt żyta.

2. Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy

obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4. Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w terminie: do 28 lutego, do 30 września każdego roku z zastrzeżeniem,

iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po

podpisaniu umowy .

5. W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.