||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU pn. ,,Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

Świerczów, 02.04.2019 r.

RIM.271.02.2019.MH

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. ,,Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Ofertę nr 1

A&P Sp. z o.o.

ul. Jasna 31B

44-122 Gliwice

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 1 241 443,78 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 78/100).

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2

Turpis Sp. z o.o. S.K.

ul. Racławicka 15/19 lok. 620

53-149 Wrocław

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 58

Kryterium okres gwarancji – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 98 pkt.

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ULBUD Urszula Sumisławska

ul. Luboszycka 4/7

45-036 Opole

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 47

Kryterium okres gwarancji – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 87 pkt.

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz