||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zasoby archeologiczne

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z epoki kamienia (6 stanowisk archeologicznych). Występują też liczne ślady osadnictwa z kolejnych okresów przedhistorycznych - epoki brązu (10 stanowisk), ślady osad kultury łużyckiej (14 stanowisk), kultury przeworskiej (3 stanowiska) i okresu wpływów rzymskich (5 stanowisk). Ślady osadnictwa z okresu średniowiecza występują najliczniej (20 stanowisk), a najcenniejszym znaleziskiem z tego okresu jest grodzisko wczesnośredniowieczne na terenie wsi Miejsce

Liczba stanowisk archeologicznych

 

Okres Bielice Dąbrowa Miejsce Osiek Starościn Świerczów Zbica
epoka kamienia

-

3

-

-

1

-

-

W tym okres mezolitu 

-

1

-

-

1

1

-

epoka brązu

-

6

2

-

-

2

-

kultura łużycka

2

7

3

1

1

-

1

kultura przeworska

-

3

-

-

-

-

-

okres wpływów rzymskich

1

4

-

-

-

-

-

wczesne średniowiecze

-

1

1

-

-

-

   -

średniowiecze

-

10

3

1

1

2

   1