||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

Świerczów, 19.03.2019 r.

 

RIM.271.02.2019.MH

 

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

dot. zamówienia publicznego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 1 099 690,52 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 52/100).

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

 

1

A&P Sp. z o.o.

ul. Jasna 31B

44-122 Gliwice

 

1 241 443,78 zł

 

30.09.2019 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

2

Turpis Sp. z o.o. S.K.

ul. Racławicka 15/19 lok. 620

53-149 Wrocław

 

 

1 288 531,64 zł

 

 

30.09.2019 r.

 

 

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

3

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska

 

 

1 598 645,82 zł

 

 

30.09.2019 r.

 

 

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz