||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

II Pytania do przetargu „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, dnia 11.03.2019 r.

RIM.271.02.2019.MH


Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i rekreacji w Biestrzykowicach.”

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna (pkt. 15 SIWZ precyzuje jedynie sposób wniesienia wadium w formie pieniężnej).

Odpowiedź:

Dokument wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna z podaniem tytułu wadium: Wadium dla postępowania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury     i Rekreacji w Biestrzykowicach” nr sprawy RIM.271.02.2019.MH należy dołączyć oryginał do oferty.

1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać w szczególności następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się    w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. poprzez następujący zapis:
„Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest … tu nazwa postępowania….., w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: … tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia …. (zwani łącznie „Wykonawcą”),
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy”,
2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

 

Wójt Gminy Świerczów
mgr Barbara Bednarz