||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  25 / 2019
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  26 lutego  2019 r.

 

           W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.


       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.),   art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w związku z zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 24  stycznia  2019 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Zarządzam.


§ 1.


1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy  Świerczów.
2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej.
 

Wójt Gminy    

Barbara Bednarz

 

 


                                                                                                            
                                                                                                 Załącznik nr 1 do zarządzenia        
                                                                                                                               Nr 25 /2019  z dnia 26 lutego 2019 r

 

O G Ł O S Z E N I E        
   
Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1490 ze zm.)  

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 24  stycznia  2019 r.