||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Przyroda

Woda.jpeg

     Gmina Świerczów wyróżnia się niezwykle rozwiniętą siecią rzeczną. Obszar gminy należy do zlewni dwóch prawobrzeżnych dopływów Odry - Stobrawy i Smortawy. Głównym dopływem Stobrawy, płynącym równolegle do jej koryta przez całą gminę jest Kluczborska Struga (inne nazwy: Kluczborski Potok, Stobrawa Stara, Falcówka) uchodząca do Stobrawy 2 km poniżej Bielic - w gminie Popielów. Drugi dopływ Stobrawy na terenie gminy to Bogacica. Poczynając od wschodu do Kluczborskiej Strugi uchodzą kolejno rzeki: Oziąbel (koło przysiółka Zorzów) i Szerzyna (poniżej Kuźnicy Dąbrowskiej) oraz liczne strumienie bezimienne, odwadniające północną cześć szerokiej doliny Stobrawy.

Drugi dopływ Odry - Smortawa, ma główne źródła pomiędzy Biestrzykowicami i Świerczowem, a liczne, mniejsze cieki źródliskowe tej rzeki wypływają w północno-zachodniej części gminy, zalesionej i podmokłej. Do zlewni Smortawy należy także Biestrzykowicki Potok i Minkowski Potok przy północnej granicy gminy oraz Bąkowski Potok (dopływ Ortawy) w części południowo-zachodniej.

    W dolinie Stobrawy znajdują się liczne stawy hodowlane powstałe w wyniku sztucznego piętrzenia wody groblami. Łączna powierzchnia stawów wynosi 265 ha. Rzeka Stobrawa zaliczana jest do II klasy czystości.

Woda_2.jpeg

     Zbiorowiska wodne występujące na terenie gminy mają dużą wartość przyrodniczą, gdyż występują w nich liczne gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju.

Lasy w gminie Świerczów zajmują około 26% powierzchni (2896 ha). Duże zróżnicowanie warunków fizjograficznych - zwłaszcza glebowych i wodnych spowodowało równie duże zróżnicowanie siedlisk leśnych od borów suchych do lasów wilgotnych i olsów. W dolinach Stobrawy i Smortawy miejscami dominują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie występują lasy iglaste. Lasy o charakterze borów mieszanych i monokultury sosnowe zajmują na terenie gminy największą powierzchnię. Wszystkie niemal w całości zostały zaliczone do lasów ochronnych, a ich znaczne obszary są wyłączone z powszechnej dostępności tzn. lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych, ostoje zwierząt i obszary z zadrzewieniami poniżej 20 lat. Większe kompleksy leśne przydatne dla rekreacji znajdują się na zachód od Miodar i na południowy-zachód od Świerczowa.
 
Na terenie gminy prawną ochroną objęte są następujące obszary i obiekty środowiska przyrodniczego:


- obszar leżący w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (utworzonego we wrześniu 1999 r.), 
- obszar leżący w granicach obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie 
lasy ochronne (niemal wszystkie lasy na terenie gminy) 
parki dworskie, zabytkowe, podlegające ochronie konserwatorskiej

Drzewo1.jpeg


                                        • Starościnie, 
                                        • Dąbrowie, 
                                        • Biestrzykowicach, 
                                        • Bąkowicach,


- pomniki przyrody - lipa wielkolistna, dąb szypułkowy i buk zwyczajny zlokalizowane w Starościnie, 
- 15 gatunków roślin objętych ochroną gatunkową w tym ochroną ścisłą m.in. szałwia pływająca, grążel żółty, wawrzynek wilczełyko, kotewka orzech wodny, bluszcz pospolity, kukułka szerokolistna, podkolan biały, listora jajowata, 
- wiele zwierząt w tym bezkręgowce - pajęczaki, ślimaki.