||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 27 - 2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 lutego 2019 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 27 / 2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia  26 lutego  2019 roku

 

          W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały  Nr  XV/103/2008  Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 25 kwietnia  2008  roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka 57/1 w obrębie Miodary stanowiące własność mienia Gminy Świerczów .

Zarządzam

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 L.p.

Obręb   ewidencyjny,
 miejscowość

 Nr
działki

Pow.
 (ha)

Księga
Wieczysta

Opis  nieruchomości:
przeznaczenie, obciążenie   nieruchomości

 Forma
 oddania

Cena
 nieruchomości
 netto


 1.

 

  Miodary

 

57/1 

 

 

 

6.4600 

 

 

OP1U/000
66185/0

Działka niezabudowana, z 
dostępem do drogi.  
 B/AG – tereny aktywizacji 
gospodarczej
Nieruchomość bez obciążeń i  zobowiązań.

 Sprzedaż - przetarg  
 nieograniczony

 

867 000.00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia 12.04.2019 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz