||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Unieważnienie postępowania przetargowego pn: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, dn. 26.02.2019 r.

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

RIM.271.02.2019.MH

 

UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 512584-N-2019 z dnia 11.02.2019 r., dot. zadania pn.: Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

          

UZASADNIENIE

            Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z późn. zm.) postępowanie, o którym mowa powyżej unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

 

                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                                                                             mgr Barbara Bednarz