||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU pn. ,,Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”

Świerczów, 14.02.2019 r.

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów


RIM.271.01.2018.2019.MH

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. ,,Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”, obejmującym Zadanie nr 1 – Budowa izby rybackiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Ofertę nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 260 090,63 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 63/100).

Ponadto została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 1

PC Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Przemysław Ciepichał

ul. Kosynierów 42C

49-340 Lewin Brzeski

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 45

Kryterium okres gwarancji – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 85 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz