||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2019 R

Sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019

PDFUchwała.XIII.129.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2020 rok
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-129-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.128.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2020.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-128-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.127.2019.2019-12-30-sig.pdf zmieniająca Uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-127-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.126.2019.2019-12-30-sig.pdf zmieniająca Uchwałę Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-126-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.125.2019.2019-12-30-sig.pdf zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-125-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.124.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-124-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.123.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-123-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.122.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-122-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.121.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok szkolny 2019/2020
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-121-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.120.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-120-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.119.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-119-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.118.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-118-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.117.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 -2025
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-117-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.116.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerczów na lata 2020 -2023
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-116-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.115.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-115-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.114.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świerczów na lata 2020 – 2025.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-114-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.113.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-113-2019.pdf

PDFUchwała.XIII.112.2019.2019-12-30-sig.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XIII-112-2019.pdf

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopad 2019

PDFUchwała.XII.111.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-111-2019.pdf


PDFUchwała.XII.110.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-110-2019.pdf


PDFUchwała.XII.109.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działka nr 290 oraz 291 obręb Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-109-2019.pdf

 
PDFUchwała.XII.108.2019.2019-11-28-sig.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat – w drodze regulaminu
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-108-2019.pdf


PDFUchwała.XII.107.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-107-2019.pdf


PDFUchwała.XII.106.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-106-2019.pdf


PDFUchwała.XII.105.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świerczów do projektu pn. „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-105-2019.pdf


PDFUchwała.XII.104.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-104-2019.pdf


PDFUchwała.XII.103.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-103-2019.pdf


PDFUchwała.XII.102.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-102-2019.pdf


PDFUchwała.XII.101.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-101-2019.pdf


PDFUchwała.XII.100.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-100-2019.pdf


PDFUchwała.XII.99.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-99-2019.pdf


PDFUchwała.XII.98.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/116/2008 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-98-2019.pdf


PDFUchwała.XII.97.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-97-2019.pdf


PDFUchwała.XII.96.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-96-2019.pdf


PDFUchwała.XII.95.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-95-2019.pdf


PDFUchwała.XII.94.2019.2019-11-28-sig.pdf w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-94-2019.pdf

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 26 września 2019

PDFUchwała.XI.93.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działka nr 60 obręb Biestrzykowice stanowiącej własność Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-93-2019.pdf


PDFUchwała.XI.92.2019.2019-10-01-sig.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działka nr 550/1 obręb Świerczów stanowiącej własność Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-92-2019.pdf


PDFUchwała.XI.91.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-91-2019.pdf


PDFUchwała.XI.90.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-90-2019.pdf


PDFUchwała.XI.89.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-89-2019.pdf


PDFUchwała.XI.88.2019.2019-10-02-sig.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-88-2019.pdf


PDFUchwała.XI.87.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-87-2019.pdf


PDFUchwała.XI.86.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świerczów, na którą składa się działka nr 440/2 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-86-2019.pdf


PDFUchwała.XI.85.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-85-2019.pdf


PDFUchwała.XI.84.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-84-2019.pdf


PDFUchwała.XI.83.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Świerczów do projektu pn. „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-83-2019.pdf


PDFUchwała.XI.82.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-82-2019.pdf


PDFUchwała.XI.81.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-81-2019.pdf


PDFUchwała.XI.80.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę Świerczów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-80-2019.pdf


PDFUchwała.XI.79.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie powołania doraźnej Komisji Regulaminowej do opracowania zmian Statutu Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-79-2019.pdf


PDFUchwała.XI.78.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-78-2019.pdf


PDFUchwała.XI.77.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie uchylenia uchwały nr IX/71/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-77-2019.pdf


PDFUchwała.XI.76.2019.2019-09-26-sig.pdf w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z fontanny na Placu Jana Pawła II w Świerczowie
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą XI-76-2019.pdf
 

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019

PDFUchwała.X.75.2019.2019-06-27.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą X-75-2019.pdf


PDFUchwała.X.74.2019.2019-06-27.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą X-74-2019.pdf

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2019

PDFUchwała.IX.73.2019.2019-06-13.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-73-2019.pdf


PDFUchwała.ix.72.2019.2019-06-13.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-72-2019.pdf


PDFUchwała.IX.71.2019.2019-06-13.pdf w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-71-2019.pdf


PDFUchwała.IX.70.2019.2019-06-13.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-70-2019.pdf


PDFUchwała.IX.69.2019.2019-06-13.pdf w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Świerczów nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 426/2, ark. mapy 3 we wsi Miejsce.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-69-2019.pdf


PDFUchwała.IX.68.2019.2019-06-13.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-68-2019.pdf


PDFUchwała.IX.67.2019.2019-06-13.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-67-2019.pdf


PDFUchwała.IX.66.2019.2019-06-13.pdf w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-66-2019.pdf


PDFUchwała.IX.65.2019.2019-06-13.pdf w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-65-2019.pdf


PDFUchwała.IX.64.2019.2019-06-13.pdf w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2018 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-64-2019.pdf


PDFUchwała.IX.63.2019.2019-06-13.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą IX-63-2019.pdf

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019

PDFUchwała.VIII.62.2019.2019-04-25.pdf w sprawie wskazania uczniom klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VIII-62-2019.pdf

PDFUchwała.VIII.61.2019.2019-04-25.pdf o zmianie uchwały Nr XVIII/79/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VIII-61-2019.pdf

PDFUchwała.VIII.60.2019.2019-04-25.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VIII-60-2019.pdf

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2019

PDFUchwała nr VII-59-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działki nr 222/3 położonej w obrębie Świerczów na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-59-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-58-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-58-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-57-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-57-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-56-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzązeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-56-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-55-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2019 roku.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-55-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-54-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-54-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-53-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-53-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-52-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-52-2019.pdf


PDFUchwała nr VII-51-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2019r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VII-51-2019.pdf

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2019

PDFUchwała nr VI-50-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-50-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-49-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-49-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-48-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-48-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-47-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-47-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-46-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-46-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-45-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Świerczów na którą składa się działka nr 500/1 stanowiącej własność Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-45-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-44-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bąkowice, na którą składa się działka nr 158/8 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-44-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-43-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i stanowiących własność Gminy Świerczów w prawo własności tych gruntów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-43-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-42-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie uchylenia uchwały nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania  PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-42-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-41-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie uchylenia uchwały nr V/36/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-41-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-40-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie uchylenia uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie projektu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-40-2019.pdf


PDFUchwała nr VI-39-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świerczowie w celu utworzenia dwóch filii.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie głosowania nad uchwałą VI-39-2019.pdf

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2019

PDFUchwała nr V-38-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019r..pdf w sprawie przedłożenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji planu pracy na 2019r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie uchwały w sprawie przedłożenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji planu pracy na 2019r..pdf


PDFUchwała nr V-37-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019r..pdf w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów.pdf


PDFUchwała nr V-36-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019r..pdf w sprawie uchylenia uchwały nr IV/33/2018 Rady Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV-33-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świerczów.pdf


PDFUchwała nr V-35-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019r..pdf w sprawie projektu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie uchwały w sprawie projektu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów.pdf


PDFUchwała nr V-34-2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 stycznia 2019r..pdf w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świerczowie w celu utworzenia dwóch filii.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Bąkowicach i szkoły podstawowej w Dąbrowie oraz przekształcenia szkoły Podstawowej w Świerczowie.pdf