||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”

 Świerczów, 30.01.2019 r.

 

RIM.271.01.2018.2019.MH

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

dot. zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”, obejmujący Zadanie nr 1 – Budowa izby rybackiej wraz z zagospodarowaniem terenu

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 256 160,87 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 87/100).

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

1

PC Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Przemysław Ciepichał

ul. Kosynierów 42C

49-340 Lewin Brzeski

 

 

342 021,00 zł

 

 

31.08.2019 r.

 

 

5 lat

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

 

260 090,63 zł

 

31.08.2019 r.

 

5 lat

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz