||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr  17 / 2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 24 stycznia  2019 roku

 

       W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.),  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

 

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej.

 

L.p.

 

 

 

 Miejscowość

 

  Nr

 działki

 

 Pow.

 (ha)

 

   KW

 

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie nieruchomości

 

 Forma

 Oddania

(przetarg)

 

1.

 

 

 

 

 

Biestrzykowice

 

 

 

93/2

 

 

 

 

 

0.2100

 

 

 

 

OP1U/000

79753/6

 

 

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

 

3424.68 zł

Do wylicytowanej sumy będzie doliczony VAT.

 

 

 

 

 

§ 2

 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy    

Barbara Bednarz

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

 

PDFZarządzenie nr 17-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 24 stycznia 2019roku.pdf