||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU I ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

loga18012019.jpeg

stawiam na rozwoj18012019.jpeg
 

 

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU I ZAPLANUJ
SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

  • Uczestnikami projektów mogą być osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, z następujących grup:

- osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą,

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

  • Projekt jest skierowany wyłącznie do osób młodych z obszaru województwa opolskiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

Aktualna  lista projektów, w których osoby młode, spełniające powyższe warunki mogą brać udział

Informacje w tej sprawie można uzyskać w Punkcie Informacyjnym, pod numerem tel. 77 44 16 754 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu).

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

PDFAktualna lista projektów, w których osoby młode, spełniające powyższe warunki mogą brać udział.pdf