||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Wójta Gminy Świerczów w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert

Informacja Wójta Gminy Świerczów

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i 1365) oraz Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Wójt Gminy Świerczów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawała  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:

1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Świerczów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 04.02.2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

 

DOCXFormularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.docx