||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1 etat.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane drogownictwo oraz rolnictwo,
 3. wymagany staż pracy min. 3 lata,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 8. znajomość odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w szczególności wynikających z:
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827),
 • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.),
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755),
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. dyspozycyjność;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. odporność na stres;
 4. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
 5. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
 6. znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office;
 7. mile widziane opinie i referencje w poprzednich miejsc pracy;
 8. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. W zakresie gospodarki komunalnej:
 • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, przygotowanie materiałów do zakupu energii elektrycznej,
 • rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • prowadzenie gospodarki drewnem z nieruchomości Gminy Świerczów,
 • koordynowanie działań przy awariach urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • koordynowanie prac związanych z utrzymywaniem, zarządzaniem i remontami cmentarzy komunalnych.

 

 1. W zakresie drogownictwa:
 • koordynowanie prac związanych z budową, przebudową, remontami i ochroną dróg gminnych i mostów,
 • przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie: zaliczenia do kategorii lub pozbawienia kategorii dróg gminnych i zasięganie opinii Zarządu Powiatu w tym zakresie; w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz w innych sprawach wymienionych w ustawie o drogach publicznych,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
 • koordynacja robót w pasie drogowym, przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg gminnych oraz koordynacja pobierania opłat i kar pieniężnych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sporządzanie i weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej,
 • współpraca z właściwymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy,
 • współpraca przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy,
 • koordynowanie prac związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic, placów, miejscowości na obszarze gminy oraz przystanków autobusowych,
 • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pojazdu służbowego, dbanie o jego czystość.

 

 1. W zakresie melioracji:
 • współpraca z Gminną Spółką Wodną w Świerczowie,
 • wyznaczanie rowów gminnych do konserwacji,
 • współudział w odbiorze robót konserwatorskich wykonanych przez Spółkę Wodną,
 • koordynacja spraw związanych z ochroną przed powodzią.

 

 1. W zakresie współpracy z Powiatowym Biurem Pracy:
 • organizowanie i prowadzenie spraw osobowych stażystów, pracowników interwencyjnych, publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych,
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem kary ograniczenia wolności osób kierowanych do pracy przez sąd do Urzędu Gminy.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach,
 6. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji typu:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy.

 

 1. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą

przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną dla organów Gminy.

 

 

 

 

 

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. do godz. 15:10.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat pok. nr 2,

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48;

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów”

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru,

którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy

Świerczów: www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.
 3. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy uzależnione jest od pozytywnej oceny pracownika.

 

 

 

 

Świerczów, dnia 07 grudnia 2018 r.