||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L

Świerczów, 05.12.2018 r.

RIM.271.3.2018

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 70 000 l”.

 

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: usługi

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 70 000 l

 Szczegółowy opis odbiorców na których należy wystawiać faktury:

  • Przedszkole w Świerczowie

ul. Szkolna 5, 46-112 Świerczów                  -           dostawa do 6 600 l

NIP: 752-13-54-922

  • Publiczne Gimnazjum w Świerczowie

ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów                -           dostawa do 26 000 l

NIP: 752-135-49-45

  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Dąbrowa, ul. Parkowa 4                                -           dostawa do 15 700 l

46-112 Świerczów

NIP: 752-13-54-939

  • Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie

ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów                -           dostawa do 10 000 l

NIP: 752-142-92-64

  • Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów                -           dostawa do 11 700 l

NIP: 752-13-59-210

 

UWAGA !

Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w litrach rzeczywistych.

10.     Podstawowe parametry oleju opałowego

 - wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg

 - gęstość max. 0,860 kg/l

 - temperatura zapłonu powyżej 56° C

 - zawartość siarki max. 0,10%

 

 Wspólny słownik zamówień CPV: 09.13.51.00-5

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 do dnia 31.12.2019 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 11.1Informacja na temat wadium:

 11.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).

11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

11.4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z pkt. 5.1.1 SIWZ

- nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ

11.4.1.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:

 a) spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

11.4.1.2 spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 11.4.1.3 spełnia warunki dotyczące potencjału technicznego

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

.11.4.1.4 spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 

 11.4.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych ( art. 22a PZP).

11.4.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów , musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 11.4.4 Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt.11.4 .5

11.4.5 Warunki wykluczenia wykonawców

11.4.5.1.Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki

 wykluczenia z postępowania określone w art.24 ust.1 PZP.

11.4.5.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13,14, 16-20

 PZP , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające

 do wykazania rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8i 9 PZP.

11.4.5.3 Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust.11 PZP- t.j obowiązku przekazania przez wykonawcę , w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.ust.1 pkt.23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie w siedzibie zamawiającego.

11.4.5.4 Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

11.4.5.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

11.5.1 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWIZ

11.5.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy ( w zakresie pkt. 5.2 SIWZ) - załącznik nr 2 do SIWZ

11.5.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu( w zakresie pkt 5.1.1.SIWZ ) – załącznik nr 3 do SWIZ

11.5.4 Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt.5.2 SIWZ dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym Wykonawcy.

11.5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców , oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

 cena oferowana – waga kryterium - 60%;

 termin dostawy – waga kryterium - 40 %

 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

 Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty

 odpowiadającej istotnym warunkom zamówienia a także wybór tak skonstruowanej

 oferty przez zamawiającego stanowią integralną część umowy o zamówienie publiczne.

 Treść umowy w załączeniu

 15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz jest bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 17.12.2018 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 07.12.2018 r.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy

24. Informacja o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub134 ust.6 pkt.3 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia..

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCProjekt umowy.doc
DOCOświadczenie wykluczenia.doc
DOCoświadczenia.doc
DOCOswiadczenie-z-art-25a-ust-1.doc
DOCFormularz oferty.doc