||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

Świerczów, 27.11.2018r.

RIM.271.2.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”.

 

 

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: usługi

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.51.31.00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów, 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami, 34.92.84.80-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci, 90533000-2 – Usługi zagospodarowania odpadów

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ”.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywać będzie się w zakresie: odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, odbierania i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów ,odbierania odpadów ulegających biodegradacji ( w przypadku nieruchomości wyposażonych w worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji),odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA !!!

Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności:

1. odbioru odpadów

2. kierowania pojazdami do których ładowane są odpady

 Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca lub Podwykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przedłożył oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności , których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie , datę, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca będzie przedkładał w/w oświadczenie.

 Nie przedłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w terminie wskazanym przez Wykonawcę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 Od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 11.1Informacja na temat wadium:

 11.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie

 złotych: dwa tysiące złotych 00/100).

11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

11.4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z pkt. 5.1.1

- nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z pkt. 5.2

11.4.1.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:

 a) spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Świerczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów . .

11.4.1.2 spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia

 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 300Mg odpadów komunalnych zmieszanych w roku z podaniem ich wartości i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.

 11.4.1.3 spełnia warunki dotyczące potencjału technicznego

- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej :

dwa pojazdy typu śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych , 2 pojazdy do zbiorki selektywnej odpadów co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktujacej.

11.4.1.4 spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 NIE DOTYCZY

 11.4.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych ( art. 22a PZP).

11.4.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów , musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 11.4.4 Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt.11.4 .5

11.4.5 Warunki wykluczenia wykonawców

11.4.5.1.Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki

 wykluczenia z postępowania określone w art.24 ust.1 PZP.

11.4.5.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13,14, 16-20

 PZP , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające

 do wykazania rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8i 9 PZP.

11.4.5.3 Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust.11 PZP- t.j obowiązku przekazania przez wykonawcę , w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP , oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.ust.1 pkt.23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie w siedzibie zamawiającego.

11.4.5.4 Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

11.4.5.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

11.5.1 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWIZ

11.5.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy ( w zakresie pkt. 5.2 SIWZ) - załącznik nr 2 do SIWZ

11.5.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu( w zakresie pkt 5.1.1.SIWZ ) – załącznik nr 3 do SWIZ

11.5.4 Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt.5.2 SIWZ dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym Wykonawcy.

11.5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców , oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

 cena oferowana – waga kryterium - 60%;

 emisja spalin – waga kryterium - 40 %

 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

 - gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa w tym przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz jest bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 29.11.2018 r.

23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy

24. Informacja o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub134 ust.6 pkt.3 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz   

 

DOCFormularz oferty 2019.doc
DOCZałącznik 1e wykaz miejscowosci wraz z przysiółkami z terenu Gminy Świerczów.doc
PDFLiczby osób w lokalach.pdf
DOCZałącznik 1c - lokalizacja pojemników do selektywnej zbiorki baterii i akumulatorów mało gabarytowych.pdf.doc
DOCSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2019.doc
DOCSIWZ 2019.doc
DOCProjekt umowy 2019.doc
DOCOświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCOświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOCOświadczenia zał. 6,7,8 2019.doc