||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU PN. "BUDOWA IZBY RYBACKIEJ I CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z UTWARDZENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WSI MIEJSCE”

 Świerczów, 16.11.2018 r.

 

RIM.271.01.2018.MH

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. ,,Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”, obejmującym Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 lub tylko Zadanie nr 1, lub tylko Zadanie nr 2

Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 obejmuje całość zamówienia

Zadanie nr 1 – Budowa izby rybackiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie nr 2 – Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem terenu przed budynkiem świetlicy

została złożona oferta na Zadanie nr 2. Jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Ofertę nr 1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 178 630,91 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści

 złotych 91/100).

 

 

Brak innych ofert.

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski