||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 Świerczów, 08.11.2018 r.

 

RIM.271.01.2018.MH

 

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

dot. zamówienia publicznego pn. ,,Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”, obejmujący Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 lub tylko Zadanie nr 1, lub tylko Zadanie nr 2

 

Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 obejmuje całość zamówienia

Zadanie nr 1 – Budowa izby rybackiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie nr 2 – Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem terenu przed budynkiem świetlicy

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania nr 2 kwotę w wysokości

 209 166,83 zł brutto (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 83/100).

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem

 wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

 

178 630,91 zł

 

31.08.2019 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

 

 Wójt Gminy Świerczów

 Andrzej Gosławski