||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie cenowe: Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu.

                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                            do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

RIM.7021.72.2018.MH    

      (Znak sprawy)                                                                                                                           

Świerczów,26-09-2018 r.

(miejscowość, data)

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

I. Zapytanie cenowe:

I.1 Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Pana Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757

I.2 Opis przedmiotu zamówienia pn.:

Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej  w Grodźcu.

Zakresem usługi jest:

- odbicie starych „głuchych” tynków wapiennych;

- wykonanie docieplenia styropianem ścian zewnętrznych;

- wykonanie wyprawy cienkowarstwowej akrylowej w kolorze jasnoszarym lub białym;

- odtworzenie w profilach  obramowań okien i gzymsów nadokiennych;

- wykonanie obróbek blacharskich ścian szczytowych z blachy tytan-cynk;

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk;

- wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi wzmocnione i ocieplone;

 - wykonanie nad drzwiami daszków jednospadowych wspornikowych mocowanych do ściany         

   o konstrukcji drewnianej z podbitką malowanych lakierobejcą.

I.3 Termin realizacji/wykonywania usługi: do 30.11.2018 r.

I.4 Okres gwarancji: 5 lat

 

I.5 Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,

do dnia  05.10.2018 r., do godz. 10.00.

 

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej  w Grodźcu.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 05.10.2018 r.

 

I.6 Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3) – 05.10.2018 r., godz. 10:00

 

I.7 Warunki płatności: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

I.8  W załączeniu przedmiar robót i rysunek elewacji

 

I.9 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

   

       1. Michał Hnat, 77419 61 70 wew. 17;   

          ug_rolnictwo@swierczow.pl

 

    Sporządził: M.Hnat                                                                                                                                             

                                                                                                                  Wójt Gminy Świerczów      

                                                                                  26.09.2018 r  Andrzej Gosławski

                                         (Data i podpis Kierownika jednostki)

 

 

Załączniki:

PDFPrzedmiar Świetlica Grodziec.pdf
DOCFormularz oferenta.doc
PDFElewacje Świetlicy Grodziec.pdf