||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Edukacja mieszkańców gminy Świerczów na temat zagrożeń środowiska naturalnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy

flag UE.jpeg Leader.jpeg LGD.jpeg Gmina Świerczów herb plaster.jpeg PROW-2014-2020-logo-kolor.jpeg

 

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 

 

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 

 

Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowicach ogłasza realizację zadania pt.:

 

Edukacja mieszkańców gminy Świerczów na temat zagrożeń środowiska naturalnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy”

 

Celem realizacji zadania jest edukacja mieszkańców z gminy Świerczów, w tym osób z grup defaworyzowanych, z zakresu zdarzeń zagrażających środowisku naturalnemu oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

W ramach realizacji zadania odbędzie się kurs, składający się z dwóch bloków tematycznych:

1. dotyczący zdarzeń (w tym zmian klimatycznych) powodujących zagrożenia środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom – min. 6 godz., oraz

2. dotyczący kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2007 r., nr 60, poz. 408), kończący się egzaminem i uzyskaniem tytułu „ratownika” - min. 66 godz. (w tym co najmniej 25 godz. zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godz. zajęć praktycznych).

 

Kurs jest dedykowany dla osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz.U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410 ze zm.) lub pełniących w nich służbę lub będących ich członkiem.

 

 

Liczba uczestników:                         15

Przewidywany termin realizacji:    październik-listopad

Miejsce realizacji:                             Sala Wiejska w Bąkowicach

Zasady rekrutacji:                           O pierwszeństwie udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń, z tym wyjątkiem, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z grup defaworyzowanych, tj. osoby bezrobotne (niezatrudnione) w wieku 16-25 lat oraz osoby 50+ (w wieku produkcyjnym, z wyłączeniem emerytów i rencistów).

Nabór będzie trwał do wyczerpania miejsc.

Kandydatury należy zgłaszać telefonicznie u Sekretarza OSP w Bąkowicach Mirosława Groblicy, pod nr tel. 662 151 566.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne złożenie u p. Groblicy, najpóźniej w pierwszym dniu kursu oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (poprzez wpis na listę).

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o szczegółach kursu.

 

 

Wskaźniki projektu grantowego, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji zadania:

Wskaźnik produktu: liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych – 1 kurs

Wskaźnik rezultatu: liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu - 15

 

 

 

Zadanie  pt. „Edukacja mieszkańców gminy Świerczów na temat zagrożeń środowiska naturalnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy” realizowane w ramach projektu grantowego: Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.