||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1 etat.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2.  
 • dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
 • dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
 • posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej,w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.- w służbie cywilnej, lub w urzędach państwowych,z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 4. posiada biegłą znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 5. znajomość odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego, w szczególności wynikających z:
 • ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. Nr 2064 ze zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.),
 • ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),
 • ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10)
 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne i międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792),
 • Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanegow Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318),
 • Konwencji Nr 3 sporządzonej w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667),
 • Konwencji Nr 16 sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy,
 2. umiejętność wystąpień publicznych, komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, samodzielność pracy na zajmowanym stanowisku, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, operatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami,
 3. znajomość programu USC,
 4. umiejętność obsługi interesanta,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Rejestrowanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych: urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Wydawanie odpisów skróconych , zupełnych i odpisów wielojęzycznych z ksiąg stanu cywilnego.
 3. Prowadzenie archiwum ksiąg i akt zbiorowych urzędu stanu cywilnego,
 4. Przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego.
 5. Przyjmowanie oświadczeń:
 • o wstąpieniu w związek małżeński (zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu USC lub poza lokalem USC),
 • o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska , które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • o uznaniu dziecka,
 • o wyborze nazwiska przez osoby zawierające związek małżeński,
 • przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testament).
 1. Wydawanie decyzje w sprawach:
 • skrócenia miesięcznego terminu do zawarcia związku małżeńskiego,
 • sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
 • odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
 • zmiany imion (imienia) i nazwisk,
 1. Wydawanie zaświadczeń:
 • stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim nie ma przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego za granica,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak ksiąg i akt stanu cywilnego,
 1. Przestrzeganie umów międzynarodowych w sprawie wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego.
 2. Sporządzanie wniosków w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia.
 3. Przygotowywanie wniosków o przyznanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystych form wręczania Medali.
 4. Występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego.
 5. Wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.
 6. Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz kodeksie postępowania administracyjnego.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach,
 6. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji typu:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.                    

                                                                                        .......................................................

                                                                                           Podpis kandydata do pracy.

      10. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania                                  w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą

przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną dla organów Gminy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.09.2018 r. do godz. 15:10.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat pok. nr 2,

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48;

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów”

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru,

którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

 

 

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy

Świerczów. www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski