||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro. dot.: Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa, dz. nr 759 – Etap I Segment „A”

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

 

1. W celu udzielenia zamówienia na:  Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa, dz. nr 759 – Etap I Segment „A”

     2. W terminie do dnia 25.07.2018 r. do godziny 1030  przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

Firma Remontowo – Budowlana „GLATKI”

Norbert Glatki

ul. Kamieniec 19

46-090 Popielów

108 264,70 zł

133 165,58 zł

-------

 

3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

     

Wybrano ofertę nr  1   - oferta spełniająca wymogi zapytania cenowego.

 

Świerczów,31.07.2018 r.

Sporządził: M. Hnat                                               

 

                                                                                                                      Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

                                                                                                                               Z-ca Wójta Gminy Świerczów  

   31.07.2018 r.  Irena Łytka    

                       (Data i podpis Kierownika jednostki)