||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie nr 337 / 2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 lipca 2018 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia

Zarządzenie nr 337 / 2018

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 12 lipca 2018 roku

 

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowemu najemcy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/186/ 2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 roku.

 

Zarządzam

 

§ 1

 

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

 

 L.p.

 

 Obręb

 ewidencyjny,

 miejscowość

 

 Nr

 działki

 

 Pow.

 nieruch.

 

 Księga

 Wieczysta

 

 Opis

 nieruchomości:

 przeznaczenie,

 obciążenie

 nieruchomości

 

 Forma

 oddania

 

 Cena

 nieruchomości

 netto

1.

Świerczów

442/4

0.1899 ha

OP1U/

00084159/1

Świerczów ul. Szkolna 5/3. Lokal mieszkalny nr 3, udział 0,118109 wraz z przynależnością. A/U – teren usług Bez obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

 104916.00 zł

 Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), sprzedaż jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT.

 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 27.08.2018 r. Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.