||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE CENOWE DOT. ZADANIA PN: Remont Przedszkola w Świerczowie.

                                                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                            do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

RIM.7021.55.2018.MH    

      (Znak sprawy)                                                                                                                        

Świerczów,11-07-2018 r.

 (miejscowość, data)

 

Zapytanie cenowe

I. Zapytanie cenowe:

I.1 Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Pana Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757,

I.2 Opis przedmiotu zamówienia: Remont Przedszkola w Świerczowie.

Zakresem usługi jest:

1. Wymiana drzwi wewnętrznych na wymiarowe 90x200 cm;

2. Wymiana posadzki w korytarzach;

3. Malowanie pomieszczeń komunikacja, sanitariat, mała sala dziecięca;

4. Wymiana przyborów sanitarnych w umywalni;

5. Wymiana oświetlenia;

 

Uwaga: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku.

 

I.3 Termin realizacji/wykonywania usługi: do 27.08.2018 r.

 

I.4 Okres gwarancji: 5 lat

 

I.5 Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat,

ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  18.07.2018 r., do godz. 10.00.  

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Remont Przedszkola w Świerczowie”.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 18.07.2018 r.

 

 

I.6 Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świerczów (pok. nr 3) - 18.07.2018 r., godz. 10:00

 

I.7 Warunki płatności: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

I.8 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

          

       1. Witold Żurkowski, 77/419 61 70 wew. 17;   

          ug_rolnictwo@swierczow.pl

                                                                                            

 I.9 W załączeniu przedmiar robót

 

Sporządził: M. Hnat                                                                                          

Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                     11.07.2018 r.. Andrzej Gosławski  

(Data i podpis Kierownika jednostki)

 

 

DOCFormularz oferenta.doc
PDFPrzedmiar - skan.pdf