||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
od 2.000 do 5.000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont Przedszkola w Świerczowie.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 27.08.2018 r..

3. Wartość zamówienia: 18 130,00zł (netto) ustalona na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

4. Wartość zamówienia w euro 4 204,84 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 1 euro = 4,3117 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: M.Hnat

6. Data ustalenia wartości zamówienia: czerwiec 2018 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                              

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto zł

1

Firma Remontowo-Budowlana „GLATKI” Glatki Norbert

ul. Kamieniec 19

46-090 Popielów

 

----------

 

29 500,00 / 36 285,00

 

8. Informacje uzyskano w dniu: 09.07.2018 r.

9. Wybrano wykonawcę nr : Postępowanie unieważniono

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: kwota oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia

 

 

 

Notatkę sporządził: M. Hnat.

 

 

 

                                                                                     Zatwierdzam do realizacji

                                                    Wójt Gminy Świerczów

                                                 11.07.2018 r. Andrzej Gosławski

                                                    (data i podpis Kierownika jednostki)