||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO DOT. ZADANIA PN. „Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa, dz. nr 759” – Etap I Segment „A”.

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

 

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro

 

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa, dz. nr 759” – Etap I Segment „A”.

 

2. W terminie do dnia 03.07.2018 r. do godziny 1030  nie wpłynęły żadne oferty.

 

 

 

Świerczów, 04.07.2018 r.

 Miejscowość, data

 

Sporządził/a: Michał Hnat                                                                

                              

                                                    

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

                                                                                                               Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                  04.07.2018 r. Andrzej Gosławski
(Data i podpis Kierownika jednostki)