||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro dot. zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – w roku 2018”

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

 

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – w roku 2018”  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

 

2. W dniu 21.06.2018 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

- RENOVO S.C. ul. Herlinga-Grudzińskiego 48/8, 91-498 Łódź;

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP Dobrzecgów 234A, 38-100 Strzyżów;

- PHUP EURO-GAZ Sp.J. Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny;

- Srodowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa;

- Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;

- P.P.H.U GAJAWI ul. Elektronowa 10, 94-103 Łódź.

 

3. W terminie do dnia 03.07.2018 r. do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

 

ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

 

 

 

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

 

 

13 227,03 zł

14 285,19 zł

 

 

 

      ---------

 

 

 

2.

 

 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

 

 

ul. A. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

18 900,00 zł

20 412,00 zł

 

---------

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

    

Wybrano ofertę nr 1 - ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o., ul. Marynarska 15; 02-674 Warszawa  -  jako najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert.

 

 

Świerczów, 04.07.2018 r.

 Sporządził/a:   Alicja Paduch                                                            

 Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

                                                                                                       Wójt Gminy Świerczów

                                                                                               04.07.2018 r Andrzej Gosławski

                                                                                                       (Data i podpis Kierownika jednostki)