||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN. :„PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W NAMYSŁOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W NAMYSŁOWIE, ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. A. MICKIEWICZA ...

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej

kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

 

RIM.7021.54.2018.MH

Świerczów, 29.06.2018 r.

                                                                                     

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów,  zaprasza do złożenia ofert na: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie  i  Zespołu Szkół im.  A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie w roku szkolnym 2018/2019”.         

           

l.2. Przedmiot zamówienia: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie w roku szkolnym 2018/2019”.

Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Obowiązkiem usługodawcy jest zapewnienie osoby sprawującej stałą opiekę nad dowożonymi osobami do czasu przekazania ich opiekunowi świetlicy.

 

UWAGA: kierowca w czasie przewozu nie jest opiekunem dzieci !

 

Przewiduje się 6 osób do przewozu.

            Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do udostępnienia zamawiającemu autobusu, który będzie wykonywał usługi celem sprawdzenia wyposażenia w urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych.

            Przewidywalna dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne wynosi około 100 – 123 km (ostateczna ilość kilometrów zostanie ustalona na podstawie objazdu trasy po rozpoczęciu przewozów).

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

 

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2018 r. do 21.06.2019 r.

 

l.4. Okres gwarancji: .........……………                        

 

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2 (sekretariat),

do dnia 25.07.2018 r. do godz. 1000.

 

l.6. Termin otwarcia ofert: 25.07.2018 r. o godz.1015, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

 

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

 

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka, Michał Hnat.

 

Sporządził: Michał Hnat                                                                                                    

 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski

DOCX2-formularz oferenta - niepełnosprawni 2018.docx