||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN. Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i ...

 

RIM.7021.53.2018.MH                              

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

 

                                                                                            Świerczów, dnia 28.06.2018 r.

                                                                                                                                                                                                                                                

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

 

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów,  zaprasza do złożenia ofert na: „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2018/2019”.

 l.2. Przedmiot zamówienia : „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2018/2019”.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi około 115 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2018 r. do 21.06.2019 r.

l.4. Okres gwarancji: …………………………………………………       

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2,

do dnia 25.07.2018 r. do godz. 1000.

l.6.Termin otwarcia ofert: 25.07.2018 r. o godz.1000, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka, Michał Hnat.

 

Sporządził: Michał Hnat.                                                                          

 

 Wójt Gminy Świerczów

 Andrzej Gosławski

                                                                                  

DOCFormularz oferenta - dowozy.doc
PDFDowozy Dane do oferty 2018-2019 bilety.pdf