||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 332/2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 czerwca 2018 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr  332/ 2018

Wójta Gminy Świerczów

z dnia  28  czerwca  2018 roku

 

          W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.)   w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz  Uchwały  NR  XXXII / 172 /2018  Rady Gminy Świerczów z dnia  30 styczeń 2018  roku

 

Zarządzam

 

§ 1

 

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 

 

L.p.

 

 Obręb  

 ewidencyjny,

 miejscowość

 

 Nr

 działki

 

 Pow.

 (ha)

 

 Księga

 Wieczysta

 

 Opis

 nieruchomości:

 przeznaczenie,

 obciążenie  

 nieruchomości

 

 

 Forma

 oddania

 

 Cena

 nieruchomości

 netto

 

 

  1.

 

 

 

Dąbrowa

 

 

824

 

 

 

 

0.0200

 

 

 

 

   OP1U/000   

68357//1

 

 

 

 Działka niezabudowana, z 

 dostępem do drogi.  A/M/R –

teren zabudowy zagrodowej i

mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość bez obciążeń i

zobowiązań.

 

 

 

Sprzedaż działki

 (grunty pod rowami) 

bezprzetargowo na

rzecz wnioskodawcy

w celu poprawy

warunków

zagospodarowania

nieruchomości

przyległej. Zbywana

nieruchomość nie

może  być

zagospodarowana jako

odrębna nieruchomość.

 

 

 

350.00 zł

 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia 14.08.018 r. Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski