||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie cenowe dot. zadania pn:Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa, dz. nr 759 – Etap I Segment „A”

                                                                                                                             Załącznik Nr 3

                                                                            do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

RIM.7021.51.2018.MH    

      (Znak sprawy)                                                                                                                           

Świerczów, 22-06-2018 r.

(miejscowość, data)

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

I. Zapytanie cenowe:

I.1 Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów   Pana Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757,

I.2 Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa,  dz. nr 759 – Etap I   Segment „A”

Zakresem usługi są:

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne;

2. Fundamenty;

3. Roboty murowe;

4. Posadzki;

5. Stolarka okienna i drzwiowa;

6. Elewacja;

7. Instalacje sanitarne, elektryczne i grzewcza, wentylacja;

UWAGA: poz. 42 przedmiaru należy uwzględnić jedynie montaż bramy, (bramę dostarcza inwestor).

I.3 Termin realizacji/wykonywania usługi: do 20.08.2018 r.

I.4 Okres gwarancji: 5 lat

I.5 Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  03.07.2018 r., do godz. 10.30.  

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie, ul. Kolejowa,              

                     dz. nr 759” – Etap I  Segment „A”.

 

 NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1030  dnia 03.07.2018 r.

 

 

I.6 Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3) - 03.07.2018 r., godz. 10:30

I.7 Warunki płatności: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

       1. Michał Hnat, 77419 61 70 wew. 17;   

          ug_rolnictwo@swierczow.pl                                                                                 

  I.9 W załączeniu: przedmiar robót oraz projekt.


Sporządził:  M. Hnat                                                                                                                    

PDFschemat inst-elektr.-pdf.pdf
PDFprzyziemie segm A-B (002).pdf
PDFprzekroj pdf (1).pdf
PDFPrzedmiar OSP Dąbrowa.pdf
PDFOPIS OSP DĄBROWA-sanit.pdf
PDFopis do proj.elektr. OSP Dąbrowa-pdf.pdf
PDFkonstrukcja dachu-pdf.pdf
PDFinstalacja elektryczna-pdf.pdf
PDFfundament-pdf.pdf
DOCFormularz oferenta (1).doc
PDFelewacje -pdf.pdf
PDFDąbrowa- rozbud-remizy OSP opis-pdf.pdf
PDFDąbrowa -rozbud-PZT-pdf.pdf
PDFDąbrowa OSP RYSUNEK -sanit.pdf
PDFdach-pdf.pdf
PDFCharakterystyka-OSP DĄBROWA.pdf

Wójt Gminy Świerczów

22.06.2018 r. Andrzej Gosławski