||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. informatyki i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Świerczów

Zarządzenie Nr 15/2018

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 29 maja 2018 r.
 

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Świerczów

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz.1875, 2232, z 2018 poz.130) oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz.60, 1930) w związku z § 2 ust. 1,2 Załącznika do Zarządzenia Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy ds. informatyki i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Świerczów.

§ 2.1.Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Irena Łytka - Sekretarz Gminy - przewodnicząca

2. Łukasz Gienieczko – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - członek

3. Dorota Klisowska –Topoła - Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kadr - członek

2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 czerwca 2009 r.

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świerczów, stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Świerczów

Ogłasza nabór na stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych

w Urzędzie Gminy Świerczów

ul. Brzeska 48; 46-112 Świerczów

Ilość etatów – 1 w wymiarze 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2. wykształcenie wyższe,

3. dobra znajomość w teorii i praktyce przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

(w tym RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

4. znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,

5. zdolność do pracy z dokumentacją i zapisami prawnymi,

6. umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych,

7. sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,

8. dokładność i terminowość,

9. nastawienie na jakość, umiejętność pracy pod presją czasu,

10. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

11. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II Wymagania dodatkowe:

1.Wykształcenie wyższe informatyczne,

2. mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych lub/i certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji i działania ABI/IOD,

3. znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeks postępowania administracyjnego,

4. zdolność analitycznego myślenia, planowania,

5. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

6. zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów,

7. odpowiedzialność, systematyczność,

8. bardzo dobra organizacja pracy,

9. gotowość do doskonalenia zawodowego,

10. dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

III.A. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku informatyka:

1. prowadzenie ewidencji stosowanych systemów i programów komputerowych oraz ich licencji w Urzędzie Gminy,

2. prowadzenie ewidencji baz danych Urzędu Gminy,

3. organizowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów i programów komputerowych w Urzędzie Gminy,

4. ustalanie uprawnień dostępu do danych zawartych w bazach komputerowych,

5. zakup, wdrażanie i eksploatacja zewnętrznych baz danych,

6. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych pracowników Urzędu z zakresu obsługi komputera w przypadku nowo wdrażanych spraw informatycznych (według potrzeb),

7. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy,

8. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz dokonywanie inwentaryzacji i wycofywania z użytku zużytego sprzętu komputerowego,

9. nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów oraz jego wdrażaniem,

10. nadzór informatyczny nad czytelnią internetową oraz koordynacja udostępniania Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego,

11. nadzór informatyczny podczas wyborów samorządowych, parlamentarnych i referendów,

12. obsługa informatyczna Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

13. prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

14. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy,

15. prowadzenie i aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego,

16. zakańczanie i publikacja przygotowanych dokumentów w wersji XML i zamieszczanie ich w Edytorze Aktów Prawnych oraz bieżące zamieszczanie ich w formie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego,

17.opracowywanie i prezentowanie w formie multimedialnej, prognoz, analiz , ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw przez Urząd,

18. koordynowanie prac z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej, analiza zawieranych umów itp.

III.B. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora danych osobowych:

1. uczestnictwo w procesie dostosowania Urzędu Gminy i jednostek podległych do wymogów  RODO,

2. pełnienie funkcji ABI/IOD we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,

3. nadzorowanie bezpieczeństwa danych osobowych,

4. bieżąca współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie ochrony danych osobowych,

5. współtworzenie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych, w tym procedur i innych dokumentów regulacyjnych, oraz praktyczne wdrażanie tej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

6. prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

7. wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, zapewniających zgodność z wymogami RODO,

8. przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,

9. projektowanie oraz opiniowanie umów handlowych w zakresie przetwarzania danych osobowych,

10. współpraca przy audytach wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych

z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa, udział w projektach z zakresu bezpieczeństwa,

11.współpraca w zakresie kontaktów z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję,

12. konsultacje przy projektach realizowanych przez administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych,

13. prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych,

14. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, oraz z wykonywaniem praw im przysługujących,

15. konsultowanie zagadnień i opracowanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych,

16. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, przeprowadzenie całej procedury.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,

2. życiorys – curriculum vitae- z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na ww. stanowisku,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,

  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia,

  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy,

  • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy,

  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://bip.swierczow.pl/354/dane-teleadresowe.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48,

2. praca o charakterze biurowym,

3. stanowisko związane z pracą przy komputerze,

4. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet,

5. stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,

6.wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,

7.zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie, która kończy się egzaminem.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

Nabór na stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Świerczów”,

1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pok. Nr 2,

2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. Liczy się data wpływu do urzędu.

VIII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świerczowie po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Przewidywany termin rozpatrywanych ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej urzędu.

X. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:

1.Informacja o wyniku naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.