||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 326 / 2018 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  326 / 2018

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 10 maja 2018 r.

 

           W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),   art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w związku z zarządzeniem nr 321/2018 z dnia 11  kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Świerczów oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, będącą własnością Gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

                                                                                                           

Załącznik nr 1 do zarządzenia
 nr 326 /2018  z dnia 10 maja  2018 r

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1490 ze zm.) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat podanej do publicznej wiadomości  w dniu 11 kwietnia  2018 r.

 

ogłoszenie-2.jpeg

     Przetarg odbędzie się w dniu  14.06.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia  11.06.2018 r.          
     Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy  

     obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem,  iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.