||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerczowie ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów

DOCZarządzenie.doc

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 322/2018
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
Wójt Gminy Świerczów

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerczowie,   ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów

 

Organem prowadzącym szkołę  jest Gmina Świerczów.

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.2017 r., poz. 1597).

II. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać: zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.2017 r., poz. 1587) powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. oświadczenia zawierające dane osobowe kandydata:

- imię ( imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. poświadczonych  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń          o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczonych  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego

znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7października 1990 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455 z 2015 r. , poz. 1132 oraz 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemców,

7. poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311) ,

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721,1948,2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12. poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13. poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarna, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem:    ,, Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerczowie, Świerczów ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów” w terminie do dnia 17 maja 2018 r. do godziny 1510 w pokoju nr 2 ( sekretariat) Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Świerczów).

Oferty, które wpłyną powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świerczów.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.